ARTINTERFERENCE

Nowatorski ruch artystyczny

ARTINTERFERENCE

MIĘDZYNARODOWY RUCH artystyczny Artinterference, powstał jako otwarty, niekończący się projekt artystycznych działań na różnych platformach realizowany w różnym czasie.

Twórca ruchu

  • Alina Dorada - Krawczyk

Założyciele grupy

  • Alina Dorada - Krawczyk
  • Wanda Badowska-Twarowska

Nowatorski ruch artystyczny ARTINTERFERENCE kreuje twórców na całym świecie otwierając tym samym olbrzymią wolność artystycznej wypowiedzi. Źródło procesu leży u podstaw fizyki i jej praw. Twórcza działalność artystów inicjatorów z Europy wpisuje się doskonale w ten nowy kierunek, jaki inicjują od wielu lat. Interferencje czyli zakłócenia są jedyną rzeczą, która ich spaja, jako nadrzędna idea, poszukiwań, zmian i eksperymentu, przy czym nadrzędnością stało się wykreowanie najnowszej rzeczywistości. Twórcy założyciele grupy Artinterference przedstawiają zjawiska, w których dominują jako sprawcy i animatorzy procesów intelektualnych lub emocjonalnych. Przestawiając dotychczasowe ramy pojmowania sztuki należą do grupy nieustannej konfrontacji różnych postaw na całym świecie. Model funkcjonowania artystów i ich dzieł wypracowany przez lata trwa. Pomimo wzajemnej artystycznej polaryzacji biegunowości, wszyscy pozostają niezależni. Właśnie w INERFERENCJACH znajdują pole do wspólnych ale kontrastowych działań jak nakładanie się (sumowanie) fal o różnych częstotliwościach z jednego lub z wielu źródeł (zakłócenia)

W procesie twórczej interferencji ścierają się skrajne formy artystycznej wypowiedzi. Obok tradycyjnego przedstawiania geometryczno - abstrakcyjnego malarstwa, czy figuratywnych kompozycji, pojawiają się nowe projekty, prezentacje wideo, aranżacje, pokazy autorskie. Wszelkie działania Przedstawianych artystów przybierają charakter efemeryczny, sięgający do artystycznej anarchii kanonicznych grup nie tylko awangardowych. Zawsze w powiązaniu z zakłóconą rzeczywistością w nierzeczywistym świecie. Nie wygasła jeszcze sztuka poprzednich lat, ale ciągle aktywni powodują falę nowej ekspresji i rewindykacji dzieł. Zmienił się również ich język, który coraz silniej eksponowany doskonale wpasowuje się w nowe pokolenie artystów. Dochodzi do tego znacząca radykalizacja zjawisk na polu sztuki akcji, performance itp. Każdy PROJEKT jest dziełem cząstkowym całego przebiegu pracy twórczej. Prezentowane prace i zdarzenia zaznaczają ciągłość nieustannej wędrówki po nowe.

Spojrzenie na rzeczywistość

Alina Dorada Krawczyk

twórca, inicjator ARTYSTYCZNEGO RUCHU INTERFERENCE i współzałożyciel Grupy ArtInterference

Wpływ technologii cyfrowej transformacji działań, takich jak malarstwo, rysunek i rzeźba w tym nowe formy min. net art, cyfrowe sztuki instalacji i wirtualnej rzeczywistości, stały się powszechnymi praktykami w sztuce przyszłości.
ARTINTERFERENCE to świat zawierający wszystkie wątki w czasie i globalnej rzeczywistości. Nieustannie realizując swój zapis w uporządkowany sposób, będąc przedmiotem sztuki, odnajduje się jako istota indywidualnej kreacji w masie dziwnych zjawisk i dużej biegunowości.
Artyści stanowią istotną część kreacji lub procesu tworzenia. Różne nazwiska zostały wykorzystane do opisania powyższego procesu. W tym przypadku twórcy zajmują swoje miejsce w toczącym się procesie interferencji jako jednorodne źródło w niejednorodnym działaniu. Termin wprowadzony dla określenia różnych stylów, najpełniej definiuje Ruch ARTINTERFERENCJI: wszystko w jednym, jedno we wszystkim ale w niepowtarzalnym geście. A zatem sztuka jako całość, ze swoją nieustanną zmiennością, innością, tworzy globalizm czynu. Rozpoznawalne działania jednego autora tworzą zestaw, składową wspólnoty, idei z całym bagażem wspólnej historii.
Taką też historię tworzą artyści wspierający takie idee i działania, powodując powstanie Międzynarodowego Ruchu Artystycznego ARTINTERFERANCE. Abstrakcja inspirowana europejskim modernizmem nacechowana, stosowanie do dużych formatów i wielkich, przenikających kolorowych płaszczyzn jest typowym przykładem interferencji w sztuce z założenia, idei jak też w samym procesie twórczym. W 1961 r. w Guggenheim Museum (Nowy York) miała miejsce pierwsza z wystaw przedstawiających tendencje we współczesnej sztuce pod nazwą American Abstract Expressionists and Imagists. Określono cechy charakterystyczne różnych nurtów. Dziś kojarzonych jako prekursorów Artinterference o strukturze organizacyjnej grup. Pojęcie nie oznacza jakiegoś odrębnego nurtu w sztuce. Współcześni artyści wspólnie realizują projekty mające przede wszystkim sens formalny, nie nawiązujący do społecznego kontekstu ale w stałym dialogu z nim. Termin obejmuje strukturę organizującą ale z drugiej strony pozbawiony jest jakichkolwiek reguł formalnych z zachowaniem totalnej odrębności w niekończącym się procesie twórczym. Namacalność powstałego Ruchu coraz wyraźniej zaznacza się na mapie współczesnego świata i wzbudza ideą duże zainteresowanie.

Wanda Badowska - Twarowska

współzałożyciel Grupy ARTINTERFERENCE

Pojęcie interferencji wywodzi się z fizyki. Uznaliśmy, że w założeniach artystycznych artystów pojęcie to oznacza nałożenie się fal o różnych częstotliwościach, rozchodzących się z jednego (każdy we własnym malarstwie) lub z wielu źródeł (z malarstwa abstrakcyjnego, kompozycji przestrzennych i kompozycji figuratywnych). Te nasze, przecież odrębne i indywidualne procesy twórcze interferować mogą tylko dlatego, że działają w oparciu o emocjonalne i filozoficzne fale spójne, dla których odpowiadające im drgania zachodzą wzdłuż tego samego lub podobnych kierunków. Praktycznie zjawisko interferencji pomiędzy artystami powoduje wzajemne wzmocnienie fali.
Nasze obrazy figuratywne wdzierają się swoim ruchem w cybernetyczną przestrzeń obrazów   czy w kompozycje, jak w dekorację współczesnej rzeczywistości, dalekiej od realizmu tradycyjnej scenografii. Wprowadzają coś, co urealnia abstrakcyjne formy i nadaje im inny sens jednocześnie wzbogacając np. sylwetki w szczególną metafizykę. To tworzy zjawisko interferencji, raz nakładających się form, innym razem drażniących oko widza.
Wspólne wystawy i zgromadzone na nich dzieła sztuki, pozornie różne, tworzą swoistą przestrzeń, jakby scenę nowoczesnego świata, gdzie każdy uproszczony element buduje konsekwentną całość. Obrazy każdego z artystów doskonale prezentują się samodzielnie, ukazując własny świat, ale zaprezentowanie ich obok siebie, we wspólnej przestrzeni, dają inną jakość, synergię, w której wzajemnie działanie na siebie potęguje wspólną moc. Ta synergia powoduje, że zaintrygowany widz zatrzymuje się z zaciekawieniem i w swoisty dla siebie sposób interpretuje zarówno abstrakcyjne obrazy jak i te naznaczone  zdefiniowaniem. Interpretacja malarska konkretów  w otoczeniu obrazów abstrakcyjnych nabiera filozoficznej głębi i ponadczasowej treści. Wystawom zazwyczaj towarzyszą inne działania artystyczne, ściśle definiując się w zjawisku interferencji. Czasami będzie to pokaz multimedialny, innym razem ruch taneczny, a jeszcze innym koncert muzyki nowoczesnej. Przez odpowiednio dobierany dla każdego projektu zestaw obrazów, instalacji, tańca, pokazu multimedialnego, muzyki czy performance, każda z wystaw nosząca hasło "ARTINTERFERENCJE" jest zdarzeniem niepowtarzalnym i nowatorskim.